Sæt fagligheden fri – også på plejehjemmene.

Sæt fagligheden fri

– også på plejehjemmene.


Det står vist alle klart, at sikring af en værdig alderdom for borgerne er en af de helt store opgaver, som velfærdssamfundet står over for i de kommende år. For Det konservative Folkeparti er respekten for det enkelte menneskes værdighed af helt afgørende betydning. Det gælder ikke mindst, når et menneske på grund af alder, sygdom eller handicap bliver ude af stand til selv at kæmpe for sine interesser og rettigheder. Så er det velfærdssamfundets – og det vil ofte sige kommunens – opgave at være den enkelte svage borgers værn og støtte. I Aalborg kommune er det heldigvis sådan, at der foregår en virkelig god og konstruktiv dialog mellem den kommunale myndighed og Seniorrådet, de ældre borgeres talerør. I Seniorrådets høringssvar til budgetudkastet for 2022 var der mange fremragende forslag til forbedring af den kommunale service for de ældre, og man kan konstatere, at de bedste ideer ikke altid er de dyreste. Nogle forslag lykkedes det at skaffe ekstra finansiering til, mens der for andre forslags vedkommende må arbejdes videre inden for de eksisterende økonomiske rammer. Det glæder De Konservative meget, at Seniorrådet peger på betydningen af fysisk træning, også på plejehjemmene. Den betydning kan slet ikke overvurderes. Fysisk og psykisk funktionsniveau og velbefindende følges ad, og det må aldrig gå sådan, at man forsømmes med tilbud om fysisk træning, blot fordi man er flyttet i en bolig på et plejehjem.

Vi er i Det konservative Folkeparti meget opmærksom på, at Seniorrådet anbefaler, at træning af plejehjemsbeboere udføres af særligt faglært personale og ikke indgår som en almindelig del af plejehjemspersonalets opgaver. Det er en meget vigtig pointe. Fagligheden er af afgørende betydning for det gode resultat. Ingen kan være professionel på alt. Fysisk træning skal gennemføres under instruktion og vejledning af fysio- og ergoterapeuter eller idrætslærere og andre med særlig uddannelse inden for fysisk træning. Vi skal helt generelt være åbne for at lukke andre fagligheder ind på vores institutioner og blive endnu bedre til at samarbejde, inspirere og lære af hinanden. Det giver bedre resultat for de borgere, som vi vil hjælpe, og det giver nyt liv og energi i institutionerne. Det vil desuden give flere medarbejdere lov til at arbejde med det, som de er bedst til, og det er, hvad vi alle helst vil.